សកម្មភាព

ពិព័រណ៍ថ្ម Xiamen

ពិព័រណ៍ Xiamen ឆ្នាំ 2022

ពិព័រណ៍ Xiamen ឆ្នាំ 2019

ពិព័រណ៍ Xiamen ឆ្នាំ 2018

ពិព័រណ៍ Xiamen ឆ្នាំ 2017

ពិព័រណ៍ Xiamen ឆ្នាំ 2016

ពិព័រណ៍ Xiamen ឆ្នាំ 2015

ពិព័រណ៍ Xiamen ឆ្នាំ 2014

ពិព័រណ៍ថ្ម Marmomacc

ពិព័រណ៍អ៊ីតាលីឆ្នាំ 2018

ពិព័រណ៍អ៊ីតាលីឆ្នាំ 2017

ពិព័រណ៍អ៊ីតាលីឆ្នាំ 2016

ពិព័រណ៍អ៊ីតាលីឆ្នាំ 2015

ពិព័រណ៍អ៊ីតាលីឆ្នាំ 2014

ពិព័រណ៍អ៊ីតាលីឆ្នាំ 2013

គម្រប

ពិព័រណ៍អាមេរិកឆ្នាំ 2018

ពិព័រណ៍អាមេរិចឆ្នាំ 2017

ពិព័រណ៍អាមេរិចឆ្នាំ 2016

ពិព័រណ៍អាមេរិកឆ្នាំ 2015

ពិព័រណ៍ថ្មឌូបៃ

ពិព័រណ៍ឌូបៃឆ្នាំ 2017

ពិព័រណ៍ឌូបៃឆ្នាំ 2016

ពិព័រណ៍ឌូបៃឆ្នាំ 2014

ពិព័រណ៍ថ្មរុស្ស៊ី

ពិព័រណ៍រុស្ស៊ីឆ្នាំ ២០១៧

ពិព័រណ៍រុស្ស៊ីឆ្នាំ ២០១៧

ពិព័រណ៍រុស្ស៊ីឆ្នាំ ២០១៧

សកម្មភាពខួបលើកទីប្រាំឆ្នាំ 2018