កន្លែងយកថ្ម

២-ខ្លាឃ្មុំផេនដាពណ៌ស

Panda White Quarry

1--Ice-Connect-Marble-Quarry-

ទឹកកកភ្ជាប់ថ្មម៉ាប

៤-​កន្លែង​យក​ថ្ម​រលក​ប្រាក់ (១)

កន្លែងយកថ្មរលកប្រាក់

៣- សម័យ​បុរាណ​យក​ថ្ម

ការជីកយករ៉ែសម័យបុរាណ

៥- ភ្នំភ្លើងដ៏ខៀវស្រងាត់

កន្លែងយកថ្មភ្នំភ្លើងខៀវស្រងាត់

6-Calacatta Verde Quarry

Calacatta Verde Quarry

ឈើស 7- កន្លែងយកថ្ម

កន្លែងយកថ្មឈើពណ៌ស

៨- កន្លែងយកថ្មបុរាណថ្មី (២)

កន្លែងយកថ្មបុរាណដ៏អស្ចារ្យថ្មី។